babiniecc

17 tekstów – auto­rem jest ba­biniecc.

Mówi się , że trud­no się pisze o miłos­ci.
Ale ten kto to po­wie­dział , na pew­no nie widział zakład­ki myśli na tej stronie. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 5 lipca 2010, 10:47

Jeśli masz światełko nadziei to nig­dy nie pogrążysz się w ciemnosci.

Nie miec nadziei to źle , ale wte­dy cho­ciaz przyz­wycza­jamy się do ciemnosci. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 lipca 2010, 12:00

Zakochani.
Kiedy są ra­zem ob­darzają in­nych ta­kim en­tuzjaz­mem ja­kim nie ob­darza za­den in­ny człowiek. Lecz w chwi­lach 'zachwiania' także da­waja od­czuc in­nym pod­wo­joną moc smut­ku i złosci. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 2 lipca 2010, 13:57

Przyjaźń.
Gdy spa­cer z przy­jacielem jest lep­szy niż jedze­nie lodów na Hawajach.

Cho­ciaż i tak naj­le­piej byłoby jesc lo­dy na spa­cerze z przy­jacielem na Hawajach. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 1 lipca 2010, 09:59

Za­sada cy­tatów i co­raz częstsze mo­je zajęcie.

Jeśli chcesz do­dac następną myśl cze­kaj do półno­cy.

Bo niekiedy mam nat­chnienia ra­no i wieczorem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 czerwca 2010, 11:54

Z miłos­cią jest jak z jazdą sa­mocho­dem.
Może roz­winąc dużą prędkosc , mi­mo , że są og­ra­nicze­nia.
Ale zaz­wyczaj spo­ra szyb­kosc kon­czy się mandatem. 

myśl • 29 czerwca 2010, 12:54

Za dużo myśli o miłos­ci. W ogóle jej za wiele we wszys­tkim , a prze­cież w miłos­ci też po­win­na byc miarka. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 czerwca 2010, 22:57

Chcę spełniac swo­je marze­nia , a nie cze­kac na księcia z bajki. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 czerwca 2010, 13:57

Myślisz , że jak zużywasz więcej wo­dy to jes­teś czystsza?
Nie . Wo­da tyl­ko po­maga w by­ciu czys­tszym , ale to nie od niej za­leży czy my nap­rawde ta­cy jes­teśmy. To za­lezy od nas.
Tak sa­mo jest z wielo­ma in­ny­mi rzecza­mi. Na przykład z książka­mi. To ,że ma­my ich więcej nie oz­nacza , że jes­teśmy mądrzejsi. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 czerwca 2010, 12:13

Z moją miłos­cią było tak;
Na początku byłam niewidoma..
To tak jak­bym weszła do ciem­ne­go tu­nelu tuż po tym jak pat­rzyłam w słonce.
I nag­le nic nie widziałam - byłam ślepa..
Z cza­sem przyz­wyczaiłam się do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 czerwca 2010, 10:31

babiniecc

"Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa." Erich Maria Remarque. "Ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami, szuka się ich, a one siedzą na nosie." Phil Bosmans. "W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca." Paulo Coelho.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

babiniecc

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność